Ny modell

20-des-2014
 


Fra Nettverkskreditt Telemark til ny modell «Kvinnebedrifter – med Telemarkssving » 


Ny modell: 

Ny modell er utviklet i samarbeid med Telemarksforskning, Høgskolen i Telemark og Lyk-z & døtrene. Den baserer seg på det beste fra den allerede eksisterende Nettverkskredittordningen, supplert med gode erfaringer fra praksisfeltet og med innspill fra forskningslitteratur. Dette vil bli en modell/verktøy/en måte å jobbe på der kunnskap og innovasjon er satt i system med rammer som passer mange kvinner med bedriftstanker og tar hensyn til kvinners livssituasjon generelt. 

Ny modell baserer seg på tre læringsnivåer som tar i bruk alpine terminologi; grønn, blå og sort løype. 

  • I den grønne løypen ligger drømmene og mobiliseringen som avsluttes med å skrive plan for bedriftsetablering. 

  • Blå løype har fokus på oppstart, salg og markedsføring. Fasen avsluttes med evaluering av første driftsperiode med konklusjon om mindre/større korrigeringer og fortsatt drift. 

  • Sort løype fokuseres det på profesjonalisering slik at lønnsomheten økes og tidsressursen minskes. 

Det er mulig å ha fasilitator over tre år slik modellen med løyper er beskrevet ovenfor. Både faislitatorene, gruppene og regionene får utbytte av hverandre gjennom deltagelse på tvers av hverandres nettverk. 

Nye muligheter? 

Er du interessert i å være med i en gruppe/løype eller bli en av våre dyktige grûnderfasilitatorer ? 

Kontakt: Linda Cecilie Furulund (prosjektleder «Proffe kvinner»),
Tlf.: 928 89 901 
Email: linda@kunstgjodsel.no